Obchodní podmínky

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vamp.cz, provozovaném firmou VAMP FASHION s.r.o., se sídlem Oldřichovice 869, Třinec, PSČ: 73961, IČ: 26901081, DIČ: CZ26901081.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., platné znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., platné znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Internetový obchod je určen pro odběratele občany i podnikatelské subjekty, tj. právnické i fyzické osoby podnikající v ČR na základě platných zákonů. Internetový obchod nabízí dámské a pánské spodní a noční prádlo, oblečení pro volný čas. Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po doručení na odběratelem zvolenou adresu.

Ceny pro odběratele

Dodavatel nabízí v elektronickém obchodu aktuální ceny v českých korunách. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.

Objednávka - platnost, stavy, zrušení

Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícím je tato objednávka závazná. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Kupující se může informovat u dodavatele na stav objednávky, kontakt je v odkazu kontakt.

Dodání zboží

Zboží je dodáváno přepravní službou na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.

Poplatky

Dodavatel účtuje kupujícímu poštovné dle vybrané služby přepravy a způsobu platby dle "Platebních a dodacích podmínek".

Doklady

Kupující obdrží ke každé dodávce zboží daňový doklad.

Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena v souladu s §53 odst.7 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nejlépe nepoškozené, kompletní zboží včetně originálního obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů (bez udání důvodu). Dodavatel posoudí vrácenou dodávku, a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže kupujícímu peníze na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem (složenkou bude zpoplatněno dle ceníku České pošty) do 30 dnů. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Reklamace uplatňuje kupující zasláním reklamovaného zboží poštou na adresu centrály - viz Kontakt .

Kupující je povinen předat reklamované zboží k reklamaci nejlépe v originálním balení a s daňovým dokladem. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést společně se zbožím a příslušnými doklady také důvod k reklamaci.

Standardní záruka na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na daňovém dokladu.

Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží, na vady vzniklé běžným opotřebením se záruka nevztahuje.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány ve zvláštním dokumentu, který je nedílnou součástí našich Obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Uvedené "Obchodní podmínky" jsou platné od 25. 5. 2018 do vydání nových a souhlas s jejich zněním je podmínkou pro použití internetového obchodu kupujícím.

Jednotlivé články těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné nezávisle na sobě, neplatnost jednoho článku nezakládá neplatnost celých obchodních podmínek.