Obchodné podmienky

Tieto záväzné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vamp.sk, prevádzkovaných firmou VAMP FASHION s.r.o., so sídlom Oldřichovice 869, Třinec, PSČ: 73961, IČ: 26901081, DIČ: CZ26901081.

Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim, ktorý prevádzkuje tento internetový obchod, na strane dodávateľa a kupujúceho (ďalej taktiež zákazníkom) na strane odberateľa. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. z., platné znenie) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb. z., platné znenie). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníku č. 89/2012 Zb. z., v znení neskorších predpisov.

Základné informácie

Internetový obchod je určený pre odberateľov občanov a podnikateľské subjekty, tzv. právnické a fyzické osoby podnikajúce v ČR na základe platných zákonov. Internetový obchod ponúka dámsku a pánsku spodnú a nočnú bielizeň a oblečenie pre voľný čas. Internetový obchod zabezpečuje kompletný proces od ponúk produktov s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

Ceny pre odberateľov

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálnu cenu v eurách. Dodávateľ si vyhradí právo priebežne aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky.

Objednávka – platnosť, stav, zrušenie

Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb aj o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim, je táto objednávka záväzná. Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky a o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo,zrušenie objednávky. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa na stav objednávky, kontakt je v odkaze kontakt.

Dodanie tovaru

Tovar je dodávaný prepravnou službou na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný, dodaný tovar pozrieť a skontrolovať jeho stav a množstvo, bez zbytočného odkladu ako náhle sa tovar dostane k nemu osobne. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie (preliačiny, roztrhnutie apod.) obalov alebo neúplnosť zásielky, musí požadovať na doručovateľovi okamžité spísanie zápisu o poškodení alebo neúplnosti zásielky a bez tohto zápisu nesmie kupujúci zásielku prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, pokiaľ je zo stavu jej poškodenia zrejmé, že dodaný tovar nemôže správne splniť svoju funkciu.

Poplatky

Dodávateľ účtuje kupujúcemu poštovné podľa vybranej služby, prepravy a spôsobu platby, podľa –,,Platobných a dodacích podmienok.“

Doklady

Kupujúci obdrží ku každej dodávke tovaru daňový doklad.

Vrátenie tovaru

V prípade, že kúpna zmluva je uzavretá v súlade s §53 odst.7 Obč. zák č. 40/1964 Zb. z., v neskoršom znení zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený najlepšie nepoškodený, kompletný tovar vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi, zaslať späť dodávateľovi v maximálnej lehote 14 dní (bez udania dôvodu). Dodávateľ posúdi vrátenú dodávku, a pokiaľ nájde oprávnenosť požiadavky, za vrátený tovar, poukáže kupujúcemu peniaze na účet udaný kupujúcim, prípadne mu poukáže peniaze iným dohodnutým spôsobom (pokladničnú zloženku, ktorá bude spoplatnenou podľa cenníku Českej pošty) do 30 dní. Pokiaľ tovar nie je vrátený v lehote alebo je vrátený ako poškodený, vyhradzuje si dodávateľ právo ho neprijať, odoslať ho späť kupujúcemu a účtovať mu dopravné a balné, alebo účtovať vzniknuté náklady.

Reklamácia

Reklamáciu uplatňuje kupujúci zaslaním reklamovaného tovaru, poštou na adresu centrály - viď Kontakt .

Reklamáciu uplatňuje kupujúci zaslaním reklamovaného tovaru k reklamácii, najlepšie v originálnom balení s daňovým dokladom. Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný, uviesť spoločne s tovarom a príslušnými dokladmi, taktiež dôvod k reklamácii.

Štandardná záruka na produkty je 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať od dátumu uvedeného na daňovom doklade.

Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné závady tovaru, na závady vzniknuté bežným opotrebením sa záruka nevzťahuje.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov, spracúvame v zvláštnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našich Obchodných podmienok.

Záverečné ustanovenia

Uvedené “Obchodné podmienky” sú platné od 25. 05. 2018 do vydania nových, a súhlas s ich znením je podmienkou pre použitie internetového obchodu kupujúcim.

Jednotlivé články týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné nezávisle na sebe, neplatnosť jedného článku nezakladá neplatnosť celých obchodných podmienok.